Hjem

Lyngbyborger

Velkommen til vores hjemmeside med information fra borger til borger i Lyngby-Tårbæk

Opråb fra borgerne i Lyngby-Tårbæk kommune

Et velbesøgt informationsmøde i Lyngbyhallen den 12. nov.


 

 

Tak til de mere end 125 deltagere ved informationsmødet tirsdag den 12. november i Lyngbyhallen. Som en deltager sagde: ”Det siges, at Stadion samler byen, det kan vi se i aften”.

 

Der var en god blanding af naboer fra alle omkringliggende grundejer-, andels- og beboerforeninger, fans fra Lyngby Boldklub, investorer og interesserede lyngbyborgere.

 

Spørgelysten var stor, men der var også en del spørgsmål, som må sendes videre til forvaltning og politikere, da det ikke er lykkedes arbejdsgruppen at få svar på alle deres spørgsmål.

 

En deltager beskrev et eventuelt boligbyggeri som en spændetrøje om stadion, der kan hæmme udviklingen i Idrætsbyen og fremtiden for Lyngby Boldklub.

 

Der var enighed om, at Idrætsbyen er alle lyngbyborgeres område, og derfor skal alle være med til at beslutte, hvordan området skal udvikle sig. En del sagde, at der må findes en anden løsning, så vi både får et nyt stadion og bevarer området til rekreative formål, så de små oaser i kommunen ikke forsvinder.

 

I er velkomne til at sende en mail til os på lyngbyborger eller til Sorgenfrigaards Grundejerforening: bestyrelsen@sorgenfrigaard.dk, hvis I vil bakke op om, at der ikke skal være boliger i Idrætsbyen.


Se invitationen          Se PowerPoint fremført ved mødet

Funktionærboligen får en chance

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. november 2019. Se illustration af trafikløsning


Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende på udvalgsmødet den 6. november.

Udvalget bemærker, at der er brug for en samlet opgradering af de trafikale forhold ved Lyngby Idrætsby uafhængigt af et eventuelt udbud.


Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en kombination af model 7 og model 11 i forhold til de kommende trafikale løsninger, herunder ift.

følgende fokuspunkter:


Vej C (model 7) skal sikre, at bløde trafikanter så vidt muligt adskilles fra biltrafikken enten ved egne stiforbindelser eller ved etableringen af

cykelstier og fortove.


Vej B1 (model 7) skal sikre, at oversigtforholdene ved ind- og udkørsel til Sorgenfrigårdsvej forbedres.

Vej B2 (model 11) bruges kun i særlige tilfælde til bebyggelsen i nord. Trafikken til stadion søges holdt på østsiden heraf.


Oversigtforholdene ved ind- og udkørsel ved Lundtoftevej skal forbedres.


Venstresvingsbane Lundtoftevej H (model 11) skal etableres.


Der tages så vidt muligt hensyn til eksisterende bebyggelser.

Der sigtes mod at flytte busholdepladsen på Lundtoftevej ved stadion til en mere hensigtsmæssig placering.

Afstemning:

For: 6 (A (1), F (1), C (4))   Imod: 1 (Ø)

Afbud fra Richard Sandbæk. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen.

Funktionærboligerne, Lundtoftevej 51A-B?

 

Vi håber at huset bevares og at trafikløsningen ikke medføre indhug i de tilhørende haver.


De fire huse på Lundtoftevej 51-59 er en del af vores kulturarv og historie fra tiden, hvor industrien blomstrede i Lyngby. De er bygget i 1913 som funktionærboliger til Gardin- og Textilfabrikken, der stadig ligger ved Ilva. I 1917 blev der bygget boliger til fabrikkens arbejdere – de gule Hyldehavehuse ved siden af funktionærboligerne.

 

Til sammen udgør de det sidste samlede bygningsanlæg fra industriens første år i Lyngby. Funktionærboligerne er derfor vurderet som bevaringsværdige, fordi de samlet set er et arkitektonisk og kulturhistorisk miljø fra en periode, der var med til at udvikle Lyngby til den by, den er i dag.

 

I hundredåret efter byggeriet, i 2013 blev funktionærboligerne indskrevet i kommunens lokalplan for Idrætsbyen, hvor husene står som bevaringsværdige for eftertiden. Troede vi.

 

For ti år siden blev to af Hyldehavehusene revet ned. Formanden for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen var manden bag og har siden hen sagt, at det var en fejl. Nogle fejl er uigenkaldelige. Vi savner stadig husene, og at rive et af de fire funktionærboliger vil være fuldstændigt ødelæggende og uden respekt for historien og borgerne i Lyngby.

 

Husene er et vartegn for bydelen. Støt op om at bevare Lundtoftevej 51A-B.

 

Læs mere herunder:

 

Lokalplan 247

 

LUNDTOFTEVEJ 51, 55, 57 og 59

De kommunalt ejede boliger v. Lundtoftevej er i Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger, FBB, p.t. udpeget med en SAVE-værdi på 4 og 5, og bliver således ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune automatisk regnet som bevaringsværdige (der kun gælder bygninger med SAVE-værdi på 1-3). I forbindelse med lokalplanen er det imidlertid vurderet, at husene er bevaringsværdige på grund af bebyggelsens ensartede karakter og kulturhistoriske værdi. Bebyggelsen blev opført som arbejder- og funktionærboliger for ca. 100 år siden af Dansk Gardin & Textil Fabrik ved Lundtoftevej. Der er derfor i lokalplanen optaget bestemmelser i § 7 om bevaring af denne bebyggelse.

 

§7. Bevaringsværdig bebyggelse

7.1. De i delområde 5 på Bilag 1 angivne bygninger udpeges som bevaringsværdig bebyggelse.

7.2. Bevaringsværdig bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i den ydre fremtræden uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

7.3. Der må ikke etableres tilbygninger.

7.4. Skorstene skal bevares.

7.5. Taget skal fremstå belagt med tagsten i røde tegl som eksisterende, dog skal taget på verandaen fremstå belagt med tagpap som eksisterende.

7.6. Frontkvist mod vej skal fremstå som eksisterende med sort bræddebeklædning i 1 på 2 på kvistens gavl og med flunker i bindingsværk med murstensfelter.

7.7. Flunkerne på de øvrige kviste skal fremstå i zink.

7.8. Der må ikke etableres yderligere kviste og overlysvinduer.

7.9. Facader skal fremstå i blank mur i røde teglsten som eksisterende, dog skal verandaen fremstå med bræddebeklædte facader.

7.10. Dør- og murhuller må ikke ændres.

7.11. Vinduernes og dørenes proportioner og opsprosning må ikke ændres.

 

På Lundtoftevej kører årligt flere end 2.190.000 biler = 6000 biler dagligt. De mange byggerier i kommunen medfører, at der i 2030 vil køre ca. 5.000.000 biler årligt på Lundtoftevej/Toftebæksvej (trafikanalyse 2019)

Vi vil have byggestop nu og en ren by


Sig nej til:


  • Flere byggerier og mere trafik
  • Luftforurening og gift i vores haver
  • Udstødningsgas og dieselos
  • Støjforurening
  • Dårligt helbred
  • Stress
  • Lungesygdomme
  • Hjerte-kar-sygdomme
  • Indlæringsproblemer for børn


Forringelse af borgernes helbred, livskvalitet og levetid


Der bliver bygget og bygget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Biltrafikken øges i takt med de mange byggerier. Forureningsgrænser og støjgrænser er overskredet på flere veje i kommunen.

Med den viden burde politikerne tage det alvorligt, når borgere udtrykker bekymring for omfanget og placeringen af planlagte byggerier og har ønske om, at det revurderes, om der skal bygges mere. Vi er mange der savner at se en kritisk analyse af konsekvenserne af den byfortætning, der er i gang i Lyngby.

 

Selvom der har været klager og mange læserbreve om byggerierne i årevis, er der ingen på rådhuset, der lytter. Ej heller forholder man sig til, at forurening fra biler ophobes i vores hjerner, lunger og hjerter, og at børn dagligt bliver forgiftet, mens de leger i byens haver. I stedet arbejder politikerne på at omdanne endnu et grønt område til et boligområde; nemlig ved at bygge 300 studieboliger og 6500 m2 erhverv oven i Lyngby fodboldstadion. På rådhuset arbejdes der på højtryk for at presse sagen igennem.

 

Ifølge kommunens egen trafikundersøgelse vil de mange byggerier dagligt medføre mere end 6000 flere biler på Lundtoftevej – dobbelt så mange som i dag. Flere end 2000 naboer bliver berørt. Lyngby Idrætsby er stadig et relativt roligt, rekreativt og grønt område, så længe det varer. Indtil videre overhører kommunalbestyrelsen vores indsigelser og ønsker om en ren by og om at bevare de få grønne roligzoner, der er tilbage.

 

Det burde være et krav til nybyggerier, at deres beliggenhed er i sammenhæng med brugen af letbanen, især når der har været så meget diskussion om den. Hvis det skal nytte noget i forhold til CO2, støj og luftforurening, skal placeringen af kommende byggerier derfor gentænkes, ikke mindst stadionprojektet.

 

Demokratiet har svære vilkår for tiden. Politikere med andre holdninger får ganske enkelt ikke ordet.

 

Du kan skrive spørgsmål eller en indsigelse direkte til borgmester Sofia Osmani på mailadressen: borgmester@ltk.dk
Skriv også et læserbrev i Det Grønne Område: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/laeserbreve
Her er nogle af de byggerier, der er planer om at bygge, eller som er bygget i den senere tid

Traceet: Byggerier under opførelse hele vejen langs Lundtoftegårdsvej som Hempel udviklingsafdeling, DTU Scion til iværksættervirksomheder, Ferrari, Zleep Hotel

Atlasgrunden: Ungdomsboliger

DTU: 312 Studieboliger + 200 kollegieboliger

DTU: Bygninger til undervisning, forskning og testcenter med mange flere – se dem på www.dtu.dk/om-dtu/profil/campusudvikling/kort-over-campusudvikling

Lundtoftegårdsvej, boblehalgrunden: Planer om 100 almene boliger

Dyrehavegårds jorde: Bebygges i øjeblikket med Novozymes, H.C. Ørsted Gymnasium og 244 rækkehuse

Lyngby stadion: Planer om 300 Studieboliger

Lyngby stadion: Planer om 6500 kvadratmeter erhvervsbyggeri

Lyngby stadion: Planer om yderligere byfortætning

Lyngby Centrum: Microsoft og to boligbyggerier på Kanalvej

Tidligere Andersen & Martini-grund: 145 ungdomsboliger og butikker

Firskovvej: Planer om flere byggerier med boliger og erhverv inkl. udvidelse af Johs. Fog

Sorgenfri: Boligbyggeri og butikker på grunden hvor politistationen lå

Sorgenfri: 639 studieboliger hvor Plantedirektorat lå

Sorgenfri: Planer for Sorgenfri Station/torv

Virum: Boliger og supermarked på den tidligere posthusgrund

Letbanen fra Lyngby Station-Lundtofteparken

 

Veje som er/vil blive berørt af byfortætningen i Lyngby, og hvor trafik og forurening øges:

Lundtoftevej/Akademivej/Poppelhegnet (herunder Kolonihaverne)

Toftebæksvej/Baunehøjvej/Carlshøjvej/Lyngvej

Lyngbygårdsvej/Bauneporten

Sorgenfrigårdsvej/Fuglevadsvej/Caroline Amalievej

Nørregade/Gl. Lundtoftevej/Høstvej (Bondebyen)

Åstræde/Lyngby Kirkestræde

Klampenborgvej

Firskovvej

Nørgaardsvej

Lundtoftegårdsvej (herunder Lundtofteparken)

Anker Engelunds vej

Rævehøjvej/Hjortekærsvej

Kanalvej

Lyngby Hovedgade/Jægersborgvej

Kongevejen

Hummeltoftevej/Skovbrynet (ved Sorgenfri politigrund og torvet)

Grønnevej

Se hvordan det ser ud på din egen adresse på www.dingeo.dk

Dyrehavegårds jorde: Bebygges i øjeblikket med Novozymes, H.C. Ørsted Gymnasium og 244 rækkehuse

Indgangen til Lyngby C, når man kommer fra nord ad Toftebæksvej. Kanalvejsbyggeriet var oprindelig planlagt til studieboliger, boliger, og erhverv. Bygningerne har været klar til indflyning i ca. 2 år og der er stadig flere ledige boliger. Forretningerne i stueetagen står ligeledes gabende tomme.

Byggeriet på politigrunden er desværre samtidig blevet det nye vartegn for Sorgenfri.

21 rækkehuse (salg), 130 lejligheder, hvoraf der er 11 ungdomsboliger, 92 familieboliger og 27 venneboliger samt butiksareal.

 

Foreløbigt er der mange tomme lejligheder. Huslejen er 16.000,-/måned + forbrug for 93m2.   Huslejen for en ungdomsbolig er på ca. 9.000,-/måned.

Trafikanalyse

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået udarbejdet en trafikanalyse af Via Trafik Rådgivning fra den 1. februar 2019. Analysen omhandler trafikken i området ved Idrætsbyen i forbindelse med et byggeri af studieboliger oveni fodboldstadion.

 

Der er foretaget en trafiktælling i 2019 i krydsene Lundtoftevej/Sorgenfrigårdsvej og Stadion/Lundtoftevej. Derudover er der foretaget beregninger, der angiver antallet af biltrafik i 2030 og i tilfælde af at der bliver bygget boliger. Analysen viser en kraftig stigning i trafikken, alene på Lundtoftevej vil der være 6.400 flere biler dagligt frem mod 2030. Det er dobbelt så mange som i dag.

 

Ifølge beregningerne skulle et byggeri med plads til 300 studieboliger og 1000 m2 erhverv, kun skabe 280 såkaldte turrater i døgnet. Men det handler kun om biltrafik, der kan ikke være medregnet besøg af venner, forældre, familie, eller servicebiler i forbindelse med renovation, vareudbringning og lignende.

 

Én ting er en analyse af trafikken ved stadion, men vi mangler en trafikanalyse af området omkring hele Idrætsbyen, og hvad kommer lukningen af Klampenborgvej til at betyde, og hvad med åbningen og udbygningen af Firskovvej?

 

Du kan læse trafikanalysen her: Trafikanalyse 2019.

Forurening

På DinGeo er der en forureningsanalyse fra 2012, der viser middelhøj luftforurening på Lundtoftevej 51-59. F.eks. er luftkoncentrationen af kvælstofdioxid, der bl.a. kommer fra biler, lastbiler m.v., langt over gennemsnittet i Danmark. Når vi ved, at trafikken er øget de seneste syv år, siden analysen blev foretaget, kan vi kun formode, at koncentrationen af kvælstofdioxid og diverse partikler, som biler og lastbiler m.m. udleder, er blevet højere.

 

Luftforurening dræber hovedsageligt via lunge- og hjertesygdomme, slagtilfælde og lungekræft. Det vurderes, at cirka 6.000 danskere dør af luftforurening hvert år.

Sæt din egen adresse ind på DinGeo’s hjemmeside og se målinger ud for din bolig.

Støj

En støjanalyse fra 2017 på DinGeo viser, at statens anbefalede maksimumgrænse på 58 dB overskrides på flere veje i Lyngby, hvilket dagligt er belastende for beboerne. Det er et niveau, der kan skabe stress, dårlig søvn, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme samt koncentrationsbesvær og risiko for indlæringsproblemer for børn. Udendørs kommer niveauet op på 70 dB, jo tættere vi kommer på vejen.

 

En ændring af lydstyrken på 3 dB er en hørbar ændring, 5-­6 dB er en tydelig ændring, og en ændring på ca. 10 dB opleves som en fordobling af lydstyrken. Det vil sige, at når man bevæger sig fra sin bolig ud i haven/på fortovet, fra fx 55 dB til 65 dB opleves støjen som fordoblet.

 

Eksempler på lydniveauet fra forskellige lyd- og støjkilder:

Hvisken tæt på: 20 dB

Køleskab tæt på: 30-­40 dB

Vaskemaskine tæt på: 50-­60 dB

Lastbil i tomgang på 10 meters afstand: 65 dB

Hurtigkørende personbil, 10 meters afstand: 70 dB

Hurtigkørende lastbil, 10 meters afstand: 80 dB

Benzindrevet plæneklipper tæt på: 80-­90 dB

Benzindrevet kædesav tæt på: 100­-110 dB

Trykluftbor tæt på: 110­-120 dB

Rockkoncert tæt på scenen: 120 dB


Se også Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/

Illustrationnen herunder: Støjniveauer i området ved vejkrydset Lundtoftevej/Sorgenfrigårdsvej.

Sæt din egen adresse ind på DinGeo’s hjemmeside og se målinger ud for din bolig.